ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Селктид Интертрейд 93 ООД (наричана по-нататък „Щрих-Варна” или „Администраторът”) е фирма, чиято дейност е съсредоточена в търговията. Щрих- Варна е вносител на артикули в сферата на интериора и се стремим към прецизен подбор с цел добро качество на обслужването и богат асортимент. Благодарим Ви за проявения интерес към сайта ни. Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме личните Ви данни.

Защита на личните Ви данни

С цел осъществяване на търговска дейност и спедиция, Селектид Интертрейд обработва лични данни, необходими при фактуриране , спедиция и обща информация за потребителя (наричан по-нататък клиент), направил регистрация в сайта .

За да бъде максимално полезна чрез своята интернет страница (наричана по нататък онлайн магазин), в определени случаи Селектид Интертрейд 93 ЕООД обработва лични данни на своите потребители и в това си качество се явява администратор на лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (наричан по-нататък „Общия регламент за защита на личните данни”,  „ОРЗД” или „Регламентът”).

Сигурността на Вашата информация е важна част от вътрешната политика на Щрих- Варна. Като Администратор Щрих- Варна разглежда с приоритет въпросите за защитата на личните Ви данни, събрани при регистрация в нашата Онлайн регистрационна форма, и процеса на обработването и съхранението им в съответствие със законовите разпоредби.

Връзка с Администратора

Селектид Интертрейд 93 ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 813098187 със седалище и адрес на управление: гр. Варна , ул. „Париж комуна 35“ ет 11 ап 31 и адрес на търговски обект гр Варна ул. Плиска „7

Връзка с Администратора може да бъде осъществена по някой от следните начини:

 • писмено на адрес: гр Варна ул. Плиска „7
 • на телефонен номер 052/632080 / 0895513401
 • на е-mail: petiaselected@abv.bg
 • лице за контакт: Велиана Янева

Събиране, обработка и използване на лични данни

Ползването на информацията от сайта на Щрих- Варна изисква предоставянето от Ваша страна на лични данни. Интернет страницата съдържа форма за регистрация с цел достъп до пълен асортимент на сайта, поръчка ,фактуриране, контакт с клиента и спедиция с транспортна фирма

 • Данни, събрани чрез формата за регистрация

Ако желаете да отправите запитване до Селектид Интертрейд 93 ООД, можете да го направите по следните начини:

 • на телефонен номер 052/632080 / 0895513401
 • на е-mail: petiaselected@abv.bg
 • лице за контакт: Велиана Янева

Ние от Щрих- Варна ще се постараем да отговори на всякакви Ваши въпроси, свързани с дейността ни, които представляват интерес за Вас. Изпращайки Вашето запитване, Вие ни предоставяте електронният си адрес, както и евентуално други лични данни, които сметнете за необходими. Обработването на данните Ви е основано на Вашето съгласие.

 • Данни, събрани чрез сайта на Селектид Интертрейд 93 ООД – shtrih-bg.com

За клиентите и част от контрагентите на Селектид Интертрейд 93 ООД , фирмата използва складова програма, както и платформи на спедиторски фирми.

Цели на обработката и правни основания

Селектид Интертрейд 93 ООД обработва личните Ви данни за следните цели:

– За да Ви информираме по актуални въпроси, свързани с дейността на Селектид Интертрейд 93 ООД , като Ви изпращаме известия за нови публикации на посочения от Вас електронен адрес.

– За да Ви дадем обратна връзка относно подадени от Вас сигнали и предприетите действия от страна на Селектид Интертрейд 93 ООД за предотвратяване или преустановяване на нарушения.

–  За да отговорим на Вашите запитвания – използваме предоставените от Вас лични данни през формата за контакт на Инетрнет страницата ни, за да се свържем обратно с Вас и да отговорим на вашите запитвания и въпроси.

– За да подобрим качеството на работата си и да Ви предоставим по-бързи, лесни и ефективни начини да изпълните задълженията си като клиенти на Селектид Интертрейд 93 ООД , включително задължението за отчетност.

– За да реализираме организираните от нас кампании в съответствие с предвидените за тях условия.

– За защита на законните интереси на Селектид Интертрейд 93 ООД за популяризиране на дейността си и за изпълнение на заявки, запитвания и спедиция

Решението Ви да предоставите личните си данни чрез нашата интернет страница е изцяло доброволно. Ако решите да не ни предоставите определена информация, Селектид Интертрейд 93 ООД може да не е в състояние да изпълни някои от целите, посочени в настоящата Политика, респективно да Ви предостави някоя от услугите, които желаете да ползвате.

Ако възразявате срещу използването на личните Ви данни за изпълнението на някоя от посочените по-горе цели, моля свържете се с нас.

Прехвърляне на данни на трети лица

Селектид Интертрейд 93 ООД може да предостави Вашите лични данни на следните категории получатели:

– държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;

– лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;

– Спедиторски фирми , с цел доставка на поръчки като Спиди, Еконт , Интерлогистика (без изброяването да е изчерпателно):

Прехвърляне на данни към получатели извън ЕИП

Селектид Интертрейд 93 ООД няма да предоставя Вашите лични данни на други държави от или извън Европейския съюз/ Европейското икономическо пространство.

Срок на съхранение на личните данни

Щрих-Варна следи за законосъобразното обработване на Вашите лични данни, включително и по отношение на срока им за съхранение. Този срок е минимално необходимият за осъществяване на целите, за които се обработват данните, и е различен в зависимост от характера на услугите:

Права във връзка с обработването на лични данни

Във връзка с обработването на личните Ви данни от Селектид Интертрейд 93 ООД Вие разполагате с различни права за защита на Вашите интереси. Всички права, изброени по-долу, може да упражните като отправите искане до Селектид Интертрейд 93 ООД , използвайки данните, предоставени в раздел „Връзка с Администратора”. Селектид Интертрейд 93 ООД ще положи необходимите усилия, за да удовлетвори Вашето искане без ненужно забавяне.

 • Право на достъп:

Основно Ваше право е по всяко време да получите потвърждение от Селектид Интертрейд 93 ООД дали се обработват Ваши лични данни, както и да получите достъп до обработваните данни и информация относно целите на обработването, категориите лични данни, които се обработват, получателите на личните Ви данни, срока на обработване, наличието на автоматизирано вземане на решения и правата Ви във връзка с обработването. По този начин осъществявате правото си на достъп до личните Ви данни, обработвани от нас.

 • Право на коригиране:

Когато считате, че обработваните за Вас лични данни са неточни, имате право да поискате от Селектид Интертрейд 93 ООД тяхното коригиране, а също и непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез предоставяне на декларация на Селектид Интертрейд 93 ООД за тази цел.

 • Право на изтриване:

Като субект, чиито лични данни се обработват от Селектид Интертрейд 93 ООД, Вие имате право да поискате от Администратора тяхното изтриване в следните случаи:

а) личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани и обработвани;

б) оттегляне на съгласието Ви, въз основа на което са обработвани личните Ви данни;

в) личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно;

г) възразили сте срещу обработването на данните Ви и няма законови основания за обработването, които да имат преимущество;

д) личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правото на Европейския съюз или на Република България.

 • Право на ограничаване на обработката:

Друго Ваше право, във връзка с обработването на личните Ви данни от Селектид Интертрейд 93 ООД е да изискате, доколкото са спазени законовите изисквания, Селектид Интертрейд 93 ООД да ограничи обработването на данните Ви в следните случаи:

а) оспорвате точността на личните данни – за срок, позволяващ на Селектид Интертрейд 93 ООД да провери точността на Вашите данни;

б) обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете личните данни да бъдат изтрити, а да ограничите използването им;

в) Селектид Интертрейд 93 ООД не се нуждае повече от личните Ви данни за посочените цели, но Вие ги изискате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 • Право на възражение срещу обработката на данни:

Доколкото Вашите лични данни са предмет на обработка от Селектид Интертрейд 93 ООД, Вие имате право да възразите по всяко време срещу това обработване. В този случай Селектид Интертрейд 93 ООД ще прекрати обработването на Вашите лични данни, освен ако няма друго правно основание за по-нататъшното им обработване като например спазването на законови изисквания или други доказуеми причини за по-нататъшното обработване, които са извън Вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

 • Право на оттегляне на съгласието Ви:

Обработването на Вашите лични данни от Селектид Интертрейд 93 ООД, което се основава на изричното Ви съгласие за това, може да бъде прекратено с оттегляне на съгласието от Ваша страна. Това Ваше право има незабавно действие, но не влияе на законосъобразността на обработването на личните Ви данни, извършвано до момента на оттегляне на съгласието Ви.

 • Право на преносимост на данните:

Имате право да получите копие от личните данни , които сте предоставили на Селектид Интертрейд 93 ООД, включително, когато това е възможно, в електронна форма. Това можете да направите като отправите искане до Селектид Интертрейд 93 ООД да получите личните данни в структуриран, широко използван, машинно читаем формат. Във връзка с това можете също да поискате Селектид Интертрейд 93 ООД да прехвърли тези данни пряко на друг администратор на лични данни по Ваше указание.

 • Право на жалба до надзорен орган:

Ако считате, че личните Ви данни се обработват незаконосъобразно или правата Ви във връзка с тях са нарушени, имате право да подадете жалба до компетентния български надзорен орган –Комисията за защита на личните данни. Можете да се свържете с КЗЛД като използвате посочените по-долу данни за контакт:

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518

E-mail: kzld@cpdp.bg

Промени в политиката за защита на личните данни

Селектид Интертрейд 93 ООД  се стреми по всяко време да осигурява максимална защита на личните данни на посетителите на интернет страницата си, наричан още онлайн магазин. С оглед на това Селектид Интертрейд 93 ООД предприема мерки в съответствие с актуалните средства за защита и си запазва правото да променя мерките за сигурност и защита на данните, в случай че това се налага. В такива случаи Селектид Интертрейд 93 ООД си запазва правото и да измени настоящата Политика .

Контакти

Ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на вашите лични данни, можете да се свържете с Селектид Интертрейд 93 ООД по някой от посочените в раздел Връзка с Администратора начини. Селектид Интертрейд 93 ООД ще направи всичко възможно, за да отговори на Вашите въпроси или да изпълни Вашите искания без излишно забавяне.